2 USD in mầu Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

400,000