2 USD năm 1953 seri 03714000

500,000 

còn 1 hàng