2 USD năm 2009 seri 05188888

1,300,000 

còn 1 hàng