2 USD năm 1953 seri 54381386

600,000 

còn 1 hàng