2 USD năm 1976 dán tem

200,000 

Tiền 2 USD năm 1976 dán tem và đóng dấu hủy bưu điện ngày phát hành đầu tiên 13/4/1976