2 USD năm 1976 seri 60681111

1,300,000 

còn 1 hàng