2 USD năm 2009 seri 08166666

1,200,000 

còn 1 hàng