2 USD năm 2009 seri 02113333

400,000 

Bán tiền 2 USD seri đẹp năm 2009 seri 02113333

Chất lượng: UNC (tiền mới nguyên chưa qua sử dụng)

còn 1 hàng