2 USD năm 2013 seri 20886789

500,000 

còn 1 hàng