2 USD năm 2013 seri 23900000

1,100,000 

còn 1 hàng