2 USD năm 2013 seri 29998888

1,300,000 

còn 1 hàng